Бизнинг муваффақиятли молиялаштирган лойиҳамиз!

Ускуна етказиб берувчи учун талаблар

Ускуна етказиб беришга шартнома тузиш учун мақбул бўлган етказиб берувчилар қуйидагилар ҳисобланади:

  • Лизингобъектинилизинггаберишучунмўлжалланганваетказиббериладиганускуналарниишлабчиқарувчиюридикшахсларёкишундайишлабчиқарувчининграсмий (авторлашган) дилерлари. Дилерлик (ваколатхона) ишлабчиқарувчинингтегишлитарздарасмийлаштирилганСертификати (лицензияси) билантасдиқланади;